KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
 

 

 

MBLEDHJA E 26-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 26-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 25-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 30.09.2019

RENDI I DITËS:
1. Miratimi i Raporteve kuartale për realizimin e Buxhetit të Komunës së Kërçovës për periudhën 01.07.2019 deri 30.09.2019, për kuartalin e 3.
- K1-3-2019
- K2-3-2019
- K3-3-2019
2. Miratimi i Statutit të SHFQ "Hristo Uzunov" fsh.Dërgovë – Kërçovë.
3. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në dokumentacionin urbanistik për fsh. Dllapkidoll - Kërçovë, për shkak të përfshirjes së objektit pa leje.
4. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në dokumentacionin urbanistik për fsh. Cërvicë - Kërçovë, për shkak të përfshirjes së objektit pa leje.
5. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në Planin Gjeneral Urbanistik të qytetit të Kërçovës për lagjen “Pashinë e Epërme” NJU “E” Komuna e Kërçovës.
6. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në Planin Gjeneral urbanistik për qytetin e Kërçovës, për shkak të përfshirjes së objektit pa leje.
7. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në Planin Detal Urbanistik për lagjen “Kopaçka” për shkak të përfshirjes së objektit pa leje.
8. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në Planin Gjeneral urbanistik për lagjen “Ivanidoll”, Komuna e Kërçovës, për shkak të përfshirjes së objektit pa leje.

Nr. 08-2522/1
Dt. 21.10.2019
K ë r ç o v ë

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar,
Aqif Mehdiu d. v.

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
Mbledhja e 24
Mbledhja e 25
 
 
 

Copyright 2019 . All Rights Reserved