СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
 

 

 

26 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 26-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 25-та седница на Совет на Општина Кичево од 30.09.2019 година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Усвојување на Кварталните извештаи за извршување на Буџетот на Општина Кичево за периодот 01.07.2019 до 30.09.2019 година, за квартал 3
- K1-3-2019
- K2-3-2019
- K3-3-2019
2. Усвојување на Статутот на ЦОУ „Христо Узунов“ с. Другово - Кичево.
3. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе Измена на урбанистичка документација за с. Длапкин Дол - Кичево заради вклопување на бесправен објект.
4. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе Измена на урбанистичка документација за с.Црвивци, Кичево заради вклопување на бесправен објект.
5. Предог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Генерален урбанистички план на град Кичево за населба „Горно Пашино“ УЕ „Е“-Општина Кичево.
6. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе Измена на Генерален урбанистички план за град Кичево, заради вклопување на бесправен објект.
7. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе Измена на Детален урбанистички план за населба „Копачка“ заради вклопување на бесправен објект.
8. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе Измена на Генерален урбанистички план за  населба Иванидол, Општина Кичево,заради вклопување на бесправен објект.

Бр. 08-2522/1
21.10.2019 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево Претседател,
Аќиф Меxдиу с. р.

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
24 седница
25 седница
 
 
 

Copyright © 2019 Општина Кичево. All Rights Reserved