KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
 

 

 

MBLEDHJA E 25-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 25-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 24-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 29.08.2019

RENDI I DITËS:
1. Miratimi i Programit vjetorë për veprimtarin edukativo arsimore për vitin 2019-2020 të SHMK “Drita” Kërçovë.
2. Miratimi i Programit vjetorë për veprimtarin edukativo arsimore për vitin 2019-2020 të SHMK “Mirko Mileski” Kërçovë.
3. Miratimi i Programeve vjetore të Shkollave Fillore në teritorin e Komunës së Kërçovës edhe atë:
- SHFQ “Sande Shterjoski”Kërçovë
- SHFQ “Kuzman Josifoski Pitu” Kërçovë
- SHFQ “Dr. Vladimir Polezhinoski” Kërçovë
- SHFQ “Hristo Uzunov” Dërgovë
- SHFQ “Gj.K.Skënderbeu” Sërbicë
- SHFQ “Rexh Rushit Zajazi” Zajaz
- SHFQ “Naim Frashëri” Jagoll Dolencë
- SHFQ “Faik Konica” Greshnicë
- SHFQ “Milto Gurra” Strellcë
4. Miratimi i Programeve vjetore për punë për vitin 2018/2019 të IPK për fëmijë – Çerdhja e Fëmijve “Ollga Miceska” Kërçovë.
5. Miratimi i Planit vjetorë për punësim për vitin 2020 të SHF”Kuzman Josifoski Pitu”Kërçovë.
- Balanser
6. Miratimi i Planit vjetorë për punësim për vitin 2020 të SHF”Dr.Vlladimir Polezhinoski”Kërçovë.
7. Propozim Vendim për ndryshim dhe plotësim të Buxhetit të Komunës së Kërçovës për vitin 2019.
8. Propozim Program për mirmbajtje dimrore të rrugëve lokale dhe rrugicave në Komunën e Kërçovës.
9. Propozim Rregullore për mënyrën dhe kushtet e parkimit, kohëzgjatjes së parkimit,kufizimit dhe shënimit të kufizimit të vendparkimeve publike për Komunën e Kërçovës.
10. Propozim Vendim për çmime të vendparkimeve publike dhe hapsirave publike të destinuara për parkim.
11. Propozim Vendim për çmime të shërbimeve për mënjanim dhe zhvendosje të automjete të ndaluara ose të parkuara gabimisht, të dëmtuara dhe ruajtja e tyre.
12. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në Planin Gjeneral Urbanistik për qytetin e Kërçovës, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje në PK nr. 217, KK Reshtan.
13. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i Planit Detal Urbanistik për lagjen “22- Dhjetori” Kërçovë, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje në PK. nr. 269
14. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në Planin Gjeneral Urbanistik për lagjen “Deviço” Kërçovë, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje në PK nr. 5459/3 KK Kërçovë.
15. Propozim Vendim me të cilën përcaktohet se do të sillet ndryshim i dokumentacionit urbanistik për fshatin “Staroec” Kërçovë, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje në PK nr. 1484, PK nr. 1485 dhe PK nr. 1459 KK Karbunica.
16. Propozim Vendim për sjelljen e ndryshimit dhe plotësimit të Propozim – Planit detal urbanistik për lagjen “Nënkrushinë”-pjesa e tretë, NJU “Z”, Blok “Z 8” - pjesa 2, Komuna e Kërçovës me periudhë planore 2018-2023 (0,573 ha).
17. Propozim Vendim për sjelljen e ndryshimit dhe plotësimit të Propozim – Planit detal urbanistik për lagjen “Kalendarica 1” NJU “A”, Blok “A3” – pjesa 1, Komuna e Kërçovës me periudhë planore 2018-2023 (0,67 ha)
18. Propozim Vendim për    sjelljen e Propozim-Planit detal urbanistik për lagjen “Çiflik” NJU “D”, Blok “D6”, Komuna e Kërçovës, me periudhë planore 2018-2023 (5,73 ha)
19. Shqyrtimi i kërkesave.

Nr. 08-2219/1
Dt. 23.09.2019
K ë r ç o v ë

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar,
Aqif Mehdiu d. v.

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
Mbledhja e 24
 
 
 

Copyright 2019 . All Rights Reserved