СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
 

 

 

25 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 25-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 24-та седница на Совет на Општина Кичево од 29.08.2019 година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Усвојување на Годишна програма за воспитно образовна дејност за учебната 2019 -2020 година.од ОСУ „Дрита“ Кичево.
2. Усвојување на Годишна програма за воспитно образовна дејност за учебната 2019 -2020 година ОСУ „Мирко Милески“ Кичево.
3. Усвојување на Годишни програми на Основните училишта на територијата на Општина Кичево и тоа:
- ЦОУ „Санде Штерјоски“ Кичево.
- Кузман Јосифоски Питу“ Кичево.
- ЦОУ „Д-р Владимир Полежиноски“ Кичево.
- ЦОУ „Христо Узунов“ Другово.
- ЦОУ „Ѓ К Скендербег“ Србица.
- ЦОУ „Реџо Рушит Зајази“ Зајас.
- ЦОУ „Наим Фрашери“ Јагол Доленци.
- ЦОУ „Фаик Коница“  Грешница.
- ЦОУ „Милто Гура “ Стрелци.
4. Усвојување на Годишни програми за работа за 2018/2019 годинa на ЈОУ за деца - Детска градинка „Олга Мицеска “ Кичево.
5. Усвојување на Годишен план за вработување за 2020 година од ОУ „Кузман Јосифоски Питу“ Кичево.
- Балансер
6. Усвојување на Годишен план за вработување за 2020 година од ОУ „Д-р Владимир Полежиноски“ Кичево.
7. Предлог Одлука за измена и дополна на Буџетот на Општина Кичево за 2019 година.
8. Предлог Програма за зимско одржување на локални патишта и улици во Општина Кичево.
9. Предлог Правилник за начинот и условите на паркирање, времетраењето на паркирањето, ограничување и означување на ограничувањето на јаните паркиралишта за општина Кичево.
10. Предлог Одлука за цени на јавни паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање.
11. Предлог Одлука за цени на услуги за отстранување и преместување на непрописно запрени или паркирани возила, хаварисани и нивно чување.
12. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Генерален урбанистички план за град Кичево, заради вклопување на бесправен објект на КП бр. 217, КО Раштани.
13. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Детален урбанистички план за населба „22-ри Декември“ Кичево, заради вклопување на бесправен објект на КП бр. 269
14. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Генерален урбанистички план за населба „Девичо“ Кичево, заради вклопување на бесправен објект на КП бр. 5459/3 Ко Кичево.
15.

Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на урбанистичка документација за село „Староец“ Кичево, заради вклопување на бесправен објект на КП  бр. 1484,  КП бр. 1485  и  КП  бр. 1459  КО Карбуница.

16. Предлог Одлука за донесување на измена и дополна на Предлог – Деталниот урбанистички план за населба „Подкрушино“ – трет дел, УЕ „З“, Блок „З8“- дел 2, Општина Кичево со плански период 2018-2023 (0,573 ха).
17. Предлог Одлука за донесување на измена и дополна на Предлог – Деталниот урбанистички план за населба „Календарица 1“ УЕ „А“, Блок „А3“ –дел 1, Општина Кичево со плански период 2018-2023 (0,67 ха).
18. Предлог Одлука за донесување на Предлог – Деталниот урбанистички план за населба „Чифлик“ УЕ „Д“, Блок „Д6“, Општина Кичево, со плански период 2018-2023 (5,73 ха).
19. Разгледување на барања.

Бр. 08-2219/1
23.09.2019 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево Претседател,
Аќиф Меxдиу с. р.

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
24 седница
 
 
 

Copyright © 2019 Општина Кичево. All Rights Reserved