KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
 

 

 

MBLEDHJA E 24-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 24-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 23-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 18.07.2019

RENDI I DITËS:
1. Miratimi i Inforacionit për punët që kanë të bëjnë me sigurinë publike dhe sigurinë në komunikacionin rrugorë në rajonin e SP na KP Kërçovë, për periudhën 01.01.2019 deri në 30.06.2019.
2. Miratimi i Raportit Vjetor për punën për vitin shkollorë 2018/19 IPK Çerdhja e fëmijëve “Ollga Miceska” Kërçovë.
3. Miratimi i Raportit Vjetor për punën për vitin shkollorë 2018/19 të:
- Miratimi i Raportit Vjetor për punën për vitin shkollorë 2018/19 të SHF “Kuzman Josifoski Pitu” Kërçovë.
- Miratimi i Raportit Vjetor për punën për vitin shkollorë 2018/19 të SHF “Sande Shterjoski” Kërçovë.
* Raporti statistikor
- Miratimi i Raportit Vjetor për punën për vitin shkollorë 2018/19 të SHF “Dr. Vlladimir Polezhinoski” Kërçovë.
- Miratimi i Raportit Vjetor për punën për vitin shkollorë 2018/19 të SHF “Faik Konica” Kërçovë.
- Miratimi i Raportit Vjetor për punën për vitin shkollorë 2018/19 të SHF “Rexho Rushit Zajazi” Kërçovë.
- Miratimi i Raportit Vjetor për punën për vitin shkollorë 2018/19 të SHF “Milto Gurra” Kërçovë.
- Miratimi i Raportit Vjetor për punën për vitin shkollorë 2018/19 të SHF “Naim Frashëri” Kërçovë.
- Miratimi i Raportit Vjetor për punën për vitin shkollorë 2018/19 të SHF “Gjergj Kastriot - Skënderbeu” Kërçovë.
- Miratimi i Raportit Vjetor për punën për vitin shkollorë 2018/19 të SHF “Hristo Uzunov” Kërçovë.
4. Propozim Vendim për dhënien e mendimit pozitiv të Ndryshimit të Planit vjetor për punsime në Komunën e Kërçovës për vitin 2019.
5. Miratimi i Planit Vjetor për punësim në Komunën e Kërçovës për vitin 2020.
6. Miratimi i Planit Vjetor për punësim në SHMK “Drita” Kërçovë për vitin 2020.
7. Miratimi i Planit Vjetor për punësim në SHMK “Mirko Mileski” Kërçovë për vitin 2020.
8. Propozim Vendim për miratimin e raportit tre mujorë për punën financiare për periudhën 01.01.2019 deri në 30.03.2019 në NP “Komunalec” Kërçovë.
9. Propozim Vendim për miratimin e raportit tre mujorë për punën financiare për periudhën prej 01.04.2019 deri 30.06.2019 të NP “Komunalec” Kërçovë.
10. Propozim Vendim për ndryshim dhe plotësim të shpërndarjes së mjeteve në Buxhetin e Komunës së Kërçovës për vitin 2019.
11. Propozim Vendim për bartje të kompetencës për parkim zonal të NP “Kmunalec” Kërçovë.
12. Miratimi i Raportit Përmbledhës-Elaborat për dëmin e vlersuar nga fatkeqësit elementare:reshje nga shiu- breshër.
13. Propozim Vendim për plotësim të Programit për rregullim të tokës ndërtimore për hapsirën e Komunës së Kërçovës për vitin 2019.
14. Propozim Vendim për fillimin e procedurës për hartim të ndryshimit dhe plotësimit të PDU- së për lagj. ”Kalendarica 1” NJU “A” Blok “A1”- pjes 1, - Komuna e Kërçovës.

Nr. 08-1924/1
Dt. 22. 08. 2019
K ë r ç o v ë

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar,
Aqif Mehdiu d. v.

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
 
 
 

Copyright 2019 . All Rights Reserved