СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
 

 

 

24 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 24-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 23-та седница на Совет на Општина Кичево од 18.07.2019 година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Усвојување на Информација за работите кои се однесуваат на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС од ОН Кичево, за период 01.01.2019 до 30.06.2019.
2. Усвојување на Годишен Извештај за работата за учебната 2018/19 ЈОУ Детска градинка „Олга Мицеска“ Кичево.
3. Усвојување на Годишен Извештај за работата за учебната 2018/19 на:
- Усвојување на Годишен Извештај за работата за учебната 2018/19 на ОУ „Кузман Јосифоски Питу“ Кичево.
- Усвојување на Годишен Извештај за работата за учебната 2018/19 на ОУ „Санде Штерјоски“ Кичево.
* Статистички извештај
- Усвојување на Годишен Извештај за работата за учебната 2018/19 на ОУ „Д-р Владимир Полежиноски“ Кичево.
- Усвојување на Годишен Извештај за работата за учебната 2018/19 на ОУ „Фаик Коница“ Грешница.
- Усвојување на Годишен Извештај за работата за учебната 2018/19 на ОУ „Реџо Рушит Зајази“ Зајас.
- Усвојување на Годишен Извештај за работата за учебната 2018/19 на ОУ „Милто Гура“ Стрелци.
- Усвојување на Годишен Извештај за работата за учебната 2018/19 на ОУ „Наим Фрашери“ Јагол Доленци.
- Усвојување на Годишен Извештај за работата за учебната 2018/19 на ОУ „Ѓерѓ Кастриоти – Скендербег“ Србица.
- Усвојување на Годишен Извештај за работата за учебната 2018/19 на ОУ „Христо Узунов“ Другово.
4. Предлог Одлука за давање на позитивно мислење на Измена на Годишен План за вработување во Општина Кичево за 2019 година.
5. Усвојување на Годишен План за вработување во Општина Кичево за 2020 година.
6. Усвојување на Годишен План за вработување на ОСУ „Дрита“ Кичево за 2020 година.
7. Усвојување на Годишен План за вработување на ОСУ „Мирко Милески“ Кичево за 2020 година.
8. Предлог Одлука за усвојување на тримесечен извештај за финансискo работење за период 01.01.2019 до 30.03.2019 година на ЈП „Комуналец“ Кичево.
9. Предлог Одлука за усвојување на тримесечен извештај за финансиско работење за период од 01.04.2019 до 30.06.2019 година на ЈП „Комуналец“ Кичево.
10. Предлог Одлука за измена и дополна на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Кичево за 2019 година.
11. Предлог Одлука за пренос на надлежноста за зонско паркирање на ЈП „Комуналец“ Кичево.
12. Усвојување на Збирен Извештај – Елаборат за проценета штета од елементарни непогоди:врнежи од дожд – град.
13. Предлог Одлука за дополна на Програмата за уредување на градежно земјиште за просторот на Општина Кичево за 2019 год.
14. Предлог Одлука за отпочување постапка за изработка на измена и дополна на ДУП за нас. „Календарица 1„ УЕ „А“, Блок „А1“- дел 1,- Општина Кичево.

Бр. 08-1924/1
22. 08. 2019 годинa
К и ч е в о

Совет на Општина Кичево Претседател,
Аќиф Меxдиу с. р.

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
 
 
 

Copyright © 2019 Општина Кичево. All Rights Reserved