KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
 

 

 

MBLEDHJA E 23-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 23-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 22-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 25.06.2019

RENDI I DITËS:
1. Prezentim dhe kordinim nga ana e MPB-SPB- Kërçovë për masat preventive që do të ndërmerren në teritorin e Komunës së Kërçovës gjatë periudhës së verës.
2. Propozim Vendim për realizimin e shlyerjes për taksa komunale (Firmarinë)
3. Propozim Vendim për ndryshim të Vendimit për miratimin e Raportit për vlerën e përgjithshme të kontrakutuar për kreditorë për financimin e obligimeve të arritura të pa shlyera.
4. Propozim Vendim për ndryshim të shpërndarjes së mjeteve në Buxhetin e Komunës së Kërçovës për vitin 2019.
5. Miratimi I Raportit kuartal për realizim të Buxhetit të Komunës së Kërçovës për periudhën 01.01.2019 deri 30.06.2019, për kuartalin 2.
- 1-2-2019
- 2-2-2019
- 3-2-2019
6. Propozim Vendim për ndryshim të Rregullores për rrogat të të punësuarve në Komunën e Kërçovës
7. Propozim Vendim për reonizim të Shkollave Fillore në Komunën e Kërçovës.
8. Shqyrtimi i kërkesave.

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
 
 
 

Copyright 2019 . All Rights Reserved