СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
 

 

 

23 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 23-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 22-та седница на Совет на Општина Кичево од 25.06.2019 година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Презентација и кординациа од страна на МВР-ОВР – Кичево за превентивните мерки кој ќе се превземат на територијата на Општина Кичево за време на летната сезона.
2. Предлог Одлука за вршење на отпис за комунална такса (Фирмарина).
3. Предлог Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на Извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски.
4. Предлог Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Кичево за 2019 година.
5. Усвојување на Кварталните извештаи за извршување на Буџетот на Општина Кичево за периодот 01.01.2019 до 30.06.2019 година, за квартал 2.
- К1-2-2019
- К2-2-2019
- К3-2-2019
6. Предлог Одлука за измена на Правилникот за плати на вработените во Општина Кичево.
7. Предлог Одлука за реонизација на Основните Училишта во Општина Кичево.
8. Разгледување на барања.

 

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
 
 
 

Copyright © 2019 Општина Кичево. All Rights Reserved