KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017

 

 

MBLEDHJA E 22-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 22-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 21-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 27.05.2019

RENDI I DITËS:
1. Propozimvendimi me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i Planit detal urbanistik për lagjen “Ivanidoll” Kërçovë, për shkak të përfshirjes së objekteve pa leje, në PK.nr.5071/18, KK Kërçovë 9.
2. Propozimvendimi me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i Planit detal urbanistik për lagjen “Ivanidoll” Kërçovë, për shkak të përfshirjes së objekteve pa leje, në PK.nr.5078/3, KK Kërçovë 9.
3. Propozimvendimi me të cilin  përaktohet se do të sillet ndryshim i Planit detal urbanistik për lagjen “Pashinë e Epërme” Kërçovë, për shkak të përfshirjes së objektit pa leje, në PK nr.4888/1, KK Kërçovë 9.
4. Dhënia e pëlqimit Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës nga IPKÇF “Ollga Miceska” – Kërçovë.
5. Shqyrtimi i kërkesave.

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
 
 
 

Copyright 2019 . All Rights Reserved