СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017

 

 

22 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 22-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 21-та седница на Совет на Општина Кичево од 27.05.2019 година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Детален урбанистички план за населба „Ивани Дол“ Кичево, заради вклопување на бесправни објекти, на КП.бр.5071/18 КО Кичево 9.
2. Предлог Одлика со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Детален урбанистички план за населба „Ивани Дол“ Кичево, заради вклопување на бесправни објекти, на КП.бр.5078/ 3 КО Кичево 9.
3. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Детален урбанистички план за населба „Горно Пашино“ Кичево, заради вклопување на бесправен објект, на КП бр. 4888/1 КО Кичево 9.
4. Давање согласност на Правилникот за систаматизација на работните места од ЈОУДГ „Олга Мицеска„ – Кичево.
5. Разгледување на барања.

 

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
 
 
 

Copyright © 2019 Општина Кичево. All Rights Reserved