KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017

 

 

MBLEDHJA E 21-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 21-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 20-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 23.04.2019

RENDI I DITËS:
1. Miratimin e Raportit Kuartal për realizimin e Buxhetit të Komunës së Kërçovës për periudhën 01.01.2019 – 31.03.2019.
- K2-1-2019
- K3-1-2019
2. Propozim Vendim për marrjen e obligimeve të SHMK “Drita” Kërçovë
3. Propozim Vendim për shfrytëzimin e grantit për realizim të projektit nga infrastruktura.
4. Propozim Vendim për mbulimin e harxhimeve të varrimit.
5. Miratimin e Planit lokal të veprimit për paradalimin e ekstremizmit të dhunshëm 2019-2020.
6. Propozim Program për realizimin e dotacineve të destinuara në lëminë e mjedisit jetësorë.
7. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i Dokumentacionit urbanistik për fshatin Bërzhdan - Kërçovë, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje.
8. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i PDU-së për lagjen “Biçincë” Kërçovë, në PK nr. 5161/1, PK nr. 5166/2 KK Kërçovë 9 dhe PK nr. 473/1 KK Kërçovë 6 për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje.
9. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i PGJU për qytetin e Kërçovës, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje, në PK.nr.4346/2 dhe PK.nr.4351 KK Kërçovë 6.
10. Propozim Vendim me të cilën përcaktohet se do të sillet ndryshim i PDU-së për lagjen “Ivanidoll”, Kërçovë, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje.
11. Propozim Vendim për sjelljen e ndryshimit dhe plotësimit të Propozim – Planit detal urbanistik për lagjen “Çiflik”, NJU “A”, Blok “A6”-pjesë, Komuna e Kërçovës me periudhë planore 2017- 2022 (1.39 ha)- Komuna e Kërçovës.

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhhja e 1
Mbledhhja e 2
Mbledhhja e 3
Mbledhhja e 4
Mbledhhja e 5
Mbledhhja e 6
Mbledhhja e 7
Mbledhhja e 8
Mbledhhja e 9
Mbledhhja e 10
Mbledhhja e 11
Mbledhhja e 12
Mbledhhja e 13
Mbledhhja e 14
Mbledhhja e 15
Mbledhhja e 16
Mbledhhja e 17
Mbledhhja e 18
Mbledhhja e 19
Mbledhhja e 20
 
 
 

Copyright 2019 . All Rights Reserved