СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017

 

 

21 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 21-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 20-та седница на Совет на Општина Кичево од 23.04.2019 година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Усвојување на Квартални извештаи за извршување на Буџетот на Општина Кичево за периодот 01.01.2019 до 31.03.2019 година.
- К2-1-2019
- К3-1-2019
2. Предлог Одлука за преземање обврски од ОСУ „Дрита“ Кичево.
3. Предлог Одлука за користење на гранд за реализација на  проекти од инфраструктура.
4. Предлог Одлука за покривање на погребални услуги.
5. Усвојување на Локалниот акциски план за спречување на насилниот екстремизам 2019-2020.
6. Предлог Програма за реализација на наменски дотации во областа животната средина.
7. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се  донесе измена на Урбанистичка документација за село Брждани – Кичево, заради вклопување на бесправен објект.
8. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се  донесе измена на ДУП за населба „Бичинци“ Кичево, на КП бр. 5161/1,КП бр. 5166/2 КО Кичево 9 и КП бр. 4373/1 КО Кичево 6 заради вклопување на бесправен објект.
9. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се  донесе измена на ГУП за град Кичево, заради вклопување на бесправен објект, на КП бр. 4346/2 и КП бр. 4351 КО Кичево 6.
10. Предлог Одлука со која утврдува дека ќе се донесе измена на ДУП за населба „Ивани Дол“, Кичево, заради вклопување на бесправен објект.
11. Предлог Одлука за донесување на измена и дополна на Предлог – Деталниот урбанистички план за населба  „Чифлик“, УЕ „А“, Блок „А6“-дел, Општина Кичево со плански период 2017-2022 (1.39 ха) – Општина Кичево.

 

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
 
 
 

Copyright © 2019 Општина Кичево. All Rights Reserved