KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017

 

 

MBLEDHJA E 20-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 20-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 19-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 14.03.2019

RENDI I DITËS:
1. Propozim Vendim për ndryshim dhe plotësim të Buxhetit të Komunës së Kërçovës për vitin 2019.
2. Propozim Vendim për ndryshim dhe plotësim për përcaktimin e lokacionit të kombi-automjeteve gjatë pranimit dhe zbritjes të udhëtarve, gjatë realizimit të transportit në linjë në dhe nga Komuna e Kërçovës.
3. Propozim Vendim për dhënien e pëlqimit të Propozimit për marrjen e të drejtës së shfrytëzimit nga Komuna e Kërçovës.
4. Propozim nga Komisioni për çështje mandatare, zgjedhje dhe emrime- për emrimin e antarëve në Këshillin Rinorë të Komunës së Kërçovës.
5. Propozim Vendim për dhënien e pëlqimit të Vendimit Statutar për ndryshim të Statutit të NP “Komunalec” Kërçovë.
6. Propozim Vendim për ndryshim të Vendimit për fillimin e procedurës për hartim të ndryshimit dhe plotësimit të PDU-së për lagjen “Pashinë e Epër” NJU “E”, Blok “E2”-pjesë, Komuna e Kërçovës.
7. Propozim Vendim për ndryshim të vendimit për fillimin e procedurës për hartimin e DPUL për ndërtimin e objektit G2-3 industri e lehtë jo ndotëse (eksploatim i materjeve minerale-ujë minral PK nr. 4688 dhe pjesa PK 4683(e ardhme) PK. nr. 4683/2), KK Kërçovë jashtë rajonit ndërtimorë- Komuna e Kërçovës.
8. Propozim Vendim me të cilën përcaktohet se do të sillet ndryshim i Dokumentacionit Urbanistik për fshatin Dërgovë-Kërçovë, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje.
9. Propozim Vendim me të cilin përaktohet se do të sillet ndryshim i PDU-së për lagjen “Kutllabica-2” Kërçovë, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje.
10. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i Dokumentacionit Urbanistik për fshatin Dushegubicë-Kërçovë, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje.
11. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i dokumentacionit urbanistik për fshatin Kollarë Kërçovë, për shkakë të përfshirjes së objekteve pa leje.
12. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i PDU për lagjen “Kutllabica 2” Kërçovë, për shkakë të përfshirjes së objektit pa leje, në PK nr. 3850/3 KK Kërçovë 4.
13. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në Dokumentacionin e planifikuar urbanistik për fshatin Cërvicë, sjellur me Vendim të Këshillit nr. 07-207/2 të dt. 27. 09. 1999, Komuna e Kërçovës.
14. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i PDU për lagjja “22 Dhjetori” Kërçovë, për shkakë të përfshires së objektit pa leje.
15. Propozim Vendim me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i Dokumentacionit të planifikuar urbanistik për fshatin Zajaz për Pk nr. 261/1, KK Zajaz, Komuna e Kërçovës.
16. Konkluzion për miratimin e Prefizibiliti studimit për Partneritet provato-publik, për financimin, proektimin, ndërtimin, menaxhimin dhe mirmbajtjen e centraleve të vogla hidro-elektrike.
17. Shqyrtimi i Kërkesave

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
 
 
 

Copyright 2018 . All Rights Reserved