СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017

 

 

20 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 20-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 19-та седница на Совет на Општина Кичево од 14.03.2019 година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Одлука за измена и дополна во Буџетот на Општина Кичево за 2019 година.
2. Предлог Одлука за измена и дополна за утврдување на локација на комби возила при прием и слегување на патници при вршење на линиски превоз во и од Општина Кичево.
3. Предлог Одлука за давање согласност на Предлог за одземање на корисничко право од Општина Кичево.
4. Предлог од Комисија за мандатни прашања, избор и именувања – за именување на членови во Младинскиот совет на Општина Кичево.
5. Предлог Одлука за дањање согласност на Статутарната Одлука за измена на Статутот на ЈП „Комуналец“ Кичево.
6. Предлог Одлука за измена на Одлуката за отпочнување постапка за изработка на измена и дополна на ДУП за населба „Горно Пашино“ УЕ „Е“, Блок „Е2“ – дел, Општина Кичево.
7. Предлог Одлука за измена на одлуката за отпочнување постапка за изработка на ЛУПД за изградба на објект Г2-3 лесна и незагадувачка индустрија (експлатација на минерална суровина-минерална вода на КП. бр. 4688 и дел од КП 4683(идна КП бр. 4683/2), КО Кичево вон градежен реон –Општина Кичево.
8. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Урбанистичка документација за село Другово – Кичево, заради вклопување на бесправен објект.
9. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на ДУП за населба „Кутлабица-2“ Кичево, заради вклопување на бесправен објект.
10. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Урбанистичка документација за село Душегубица – Кичево, заради вклопување на бесправен објект.
11. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на урбанистичка документација за село Колари Кичево, заради вклопување на бесправен објект.
12. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на ДУП за населба „Кутлабица-2“ Кичево, заради вклопување на бесправен објект, на КП бр. 3850/3 КО Кичево 4.
13. Предлог Одлука со која утврдува дека ќе се донесе измена на Урбанистичко планска документација за село Црвивци, донесен со Одлука на Совет бр. 07-207/2 од 27. 09. 1999 година, Општина Кичево.
14. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на ДУП за населба „22 Декември“ Кичево, заради вклопување на бесправен објект.
15. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Урбанистичко планска документација за село Зајас за КП бр. 261/1 КО Зајас, Општина Кичево.
16. Заклучок за усвојување Префизибилити студија за Јавно приватно партнерство, за финансирање, проектирање, изградба, управување и одржување на мала хидро – електрични централи.
17. Разгледување на барања.

 

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
 
 
 

Copyright © 2019 Општина Кичево. All Rights Reserved