KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
1/2017
2/2017

 

 

MBLEDHJA E 2-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 2-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 1-rë e Këshilli të Komunës së Kërçovës nga dt. 04.11.2017.

RENDI I DITËS:
1. Verifikimi i mandateve të anëtarve të Këshillit të Komunës së Kërçovës
- Nëshkrimi i deklaratës sole mne
2.

Propozim i Vendimit  për  shkarkim dhe emërim të antarit të Komisionit për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërim, të Këshillit të Komunës së Kërçovës.

3. Propozimi i Vendimit për ndryshim dhe plotësim të Buxhetit të Komunës së Kërçovës – ribalans.
4. Miratimi i Raporteve kuartale për ekzekutimin e buxhetit të Komunës së Kërçovës për vitin 2017 për kuartalin 3.
- K1
- K2
- K3
5. Propozimi i Vendimit për ndryshim të Rregullores për rroga të të punësuarve në Komunën e Kërçovës.
6. Propozime nga Komisioni për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërim.

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
 
 
 

Copyright 2017 . All Rights Reserved