KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
1/2017
2/2017

 

 

MBLEDHJA E 2-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 2-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 1-rë e Këshilli të Komunës së Kërçovës nga dt. 04.11.2017.

RENDI I DITËS:
1. Verifikimi i mandateve të anëtarve të Këshillit të Komunës së Kërçovës
- Nëshkrimi i deklaratës sole mne
2.

Propozim i Vendimit  për  shkarkim dhe emërim të antarit të Komisionit për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërim, të Këshillit të Komunës së Kërçovës.

3. Propozimi i Vendimit për ndryshim dhe plotësim të Buxhetit të Komunës së Kërçovës – ribalans.
4. Miratimi i Raporteve kuartale për ekzekutimin e buxhetit të Komunës së Kërçovës për vitin 2017 për kuartalin 3.
- K1
- K2
- K3
5. Propozimi i Vendimit për ndryshim të Rregullores për rroga të të punësuarve në Komunën e Kërçovës.
6. Propozime nga Komisioni për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërim.

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhhja e 1
Mbledhhja e 2
Mbledhhja e 3
Mbledhhja e 4
Mbledhhja e 5
Mbledhhja e 6
Mbledhhja e 7
Mbledhhja e 8
Mbledhhja e 9
Mbledhhja e 10
Mbledhhja e 11
Mbledhhja e 12
Mbledhhja e 13
Mbledhhja e 14
Mbledhhja e 15
 
 
 

Copyright 2017 . All Rights Reserved