СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
1/2017
2/2017

 

 

2 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 2-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од првата Конститутивна седница на Совет на Општина Кичево од 04.11.2017 година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Верификација на мандатите на членови на Советот на општина Кичево.
- Потпишување на свечена изјава
2. Предлог Одлука за разрешување и именување на членови во Комисијата за мандатни прашања, избор и именување на Советот на Општина Кичево.
3. Предлог Одлука за измена и дополна на Буџетот на Општина Кичево – ребаланс.
4.

Усвојување на кварталните извештаи за извршување на буџетот на Општина Кичево за 2017 за квартал 3.
- К1
- К2
- К3

5. Предлог Одлука за измена на правилникот за плати на вработените во Општина Кичево.
6. Предлози од Комисијата за мандатни прашања, избор и именување.

 

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
 
 
 

Copyright © 2017 Општина Кичево. All Rights Reserved