KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017

 

 

MBLEDHJA E 19-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 19-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 17-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 30.01.2019.
- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 18-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 30.01.2019

RENDI I DITËS:
1. Propozim Llogaria Përfundimtare e Komunës së Kërçovës për vitin 2018
2. Miratimi i Raportit Financiar për punën e Komunës së Kërçovës për vitin 2018
3. Propozim Vendim për miratimin e raportit për vlerën e përgjithshme të kontraktuar për kreditorë për financimin të obligimeve të arritura, të pa shlyera
4. Propozim Vendim për ndryshim dhe plotësim të shpërndarjes së mjeteve në Buxhetin e Komunës së Kërçovës për 2019.
5. Propozimi i Vendimit për kryerjen e shlyerjes përfundimtare për tatim në pronë.
6. Miratimi i Raportit për punë të NP “Komunalec” Kërçovë për periudhën 01.01.2018-31.12.2018
7. Propozim Vendim për miratimin e Llogarisë Përfundimtare për periudhën Janar-Dhjetorë 2018.
8. Miratimi i Llogarive Përfundimtare të institucioneve të cilat janë në kompetencë të Komunës së Kërçovës
- Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2018 të SHMK “Drita” Kërçovë.
- Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2018 të SHMK “Mirko Mileski” Kërçovë.
- Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2018 të SHF “Kuzman Josifoski Pitu” Kërçovë.
- Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2018 të SHF “Sande Shterjoski” Kërçovë.
- Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2018 të SHF “Dr Vlladimir Polezhinoski” Kërçovë.
- Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2018 të SHF “Faik Konica”
f.Greshnicë.
- Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2018 të SHF “Rexho Rushit Zajazi” f. Zajaz
- Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2018 të SHF “Milto Gura” f.Strellcë.
- Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2018 të SHF “Naim Frashëri” f. Jagolldolencë
- Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2018 të SHF “Gjergj Kastrioti Skenderbeu” f.Sërbicë.
- Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2018 të SHF “Hristo Uzunov” f. Dërgovë
- Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2018 të IKP Çerdhja e fëmijëve “Ollga Miceska” Kërçovë.
- Miratimi i Llogarisë përfundimtare për vitin 2018 të IK Univerziteti i punëtorve “Kërste Misirkov” Kërçovë.

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
 
 
 

Copyright 2018 . All Rights Reserved