KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017

 

 

MBLEDHJA E 17-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 17-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 16-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 20.12.2018 .

RENDI I DITËS:
1. Propozim Vendimi për përcaktimin e vlerës së pikës për llogaritjen e pagës të nëpunsëve shtetërorë për vitin 2019.
2. Propozim Vendimi për fillim me punë dhe kryerjen e veprimtarisë së Institucionit Publik të komunës për Fëmijë – Çerdhja e fëmijëve “Ollga Miceska” në Kërçovë, objekt i ri i vendosur në rr.Zagorje në Kërçovë, Komuna e Kërçovës, në kuadër të Institucionit Publik të komunës për Fëmijë – Çerdhja e fëmijëve “Ollga Miceska” në Kërçovë, Komuna e Kërçovës.
- 1
- 2
- 3
3. Propozim Vendimi për dhënie në shfrytëzim, mirmbajtje dhe udhëheqje të objektit në IKPÇF “Ollga Miceska” Kërçovë, Komuna e Kërçovës.
4. Miratimi i Planit vjetor për punësime në Komunën e Kërçovës për vitin 2019.
5. Programi për aktivitetet e Komunës së Kërçovës nga lëmia e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve gjatë vitit 2019.
6. Propozim Vendimi për fillimin e procedurës për hartimin e për ndërtimin e objektit me qëllim G2 – 3 industri e lehtë dhe jo ndotëse (eksploatimi i lëndës minerale – ujë mineral) dhe G2 - 4 për magazinimin e ujit mineral PK nr.4788 dhe pjesë nga PK nr.4683 (PK i ardhëshëm nr.4683/2) KK Kërçovë jashtë zonës së ndërtimit – Komuna e Kërçovës.
7. Propozim i Vendimit me të cilin përcaktohet se do të sillet Dokumentacion i planifikuar urbanistik për fshatin Dupjani në PK nr.131 KK Dupjani, Komuna e Kërçovës.
8. Propozim i Vendimit me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në Dokumentacionin e planifikuar urbanistik për f.Belicë, në PK nr.1557/1 për shkak të përfshirjes së objektit pa leje
9. Propozim i Vendimit me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në Dokumentacionin e planifikuar urbanistik për fshati Orllancë në PK nr. 1960/2 për shkak të përfshirjes së objektit pa leje.
10. Propozim i Vendimit me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në Dokumentacionin e planifikuar urbanistik për fshati Dërgovë në PK nr.1160 për shkak të përfshirjes së objektit pa leje.
11. Propozim i Vendimit me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në PGJU për qytetin e Kërçovës, i sjellur me Vendim të Këshillit nr.07-76/3 nga dt. 11.02.2000, për shkak të përfshirjes së objektit pa leje.
12. Propozim i Vendimit me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në PGJU për qytetin e Kërçovës, i sjellur me Vendim të Këshillit nr. 07-76/3 nga dt. 11.02.2000, për shkak të përfshirjes së objektit pa leje. Në PK nr. 5659/4, 5562 dhe 6692/2 KK Kërçovë 9.
13. Propozim Plani dhe Programi për zhvillim për stacionin për qent endacak.
14. Propozim Plani dhe Programi për zgjidhjen e problemit me kafshët endacake në rajonin e Komunës së Kërçovës.
15. Miratimi i Planit dhe programit operativ - dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim parandalues.
16. Miratimi i Programit për punë dhe zhvillim në NP Komunalec Kërçovë për vitin 2019.
17. Miratimi i Programit për menaxhim me mbeturinat komunale për vitin 2019.
18. Propozim Programi për kryerjen e çështjeve për mirmbajtjen e pastërtisë publike në rajonin e Komunës së Kërçovës për vitin 2019.
19. Miratimi i Planit vjetor financiar për vitin 2019 të IK Universiteti i punëtorve “Kërste Misirkov” në Kërçovë.
- tabela
- 787-19
- 903-19
20. Rishqyrtimi i kërkesave.

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
 
 
 

Copyright 2018 . All Rights Reserved