СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017

 

 

17 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 17-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 16-та седница на Совет на Општина Кичево од 20.12.2018 година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Одлука за утврдување на вредноста на бодот за плати на државните службеници за 2019 година.
2. Предлог Одлука за почнување со работа и вршење на дејноста на на Јавната општинска установа за деца – детска градинка „Олга Мицеска“ во Кичево,новиот објект лоциран на улица „Загорје“ бб во населба „Бала Маало“ во Кичево, Општина Кичево, во состав на Јавната општинска установа за деца – детска градинка „Олга Мицеска“ во Кичево, Општина Кичево.
- 1
- 2
- 3
3. Предлог Одлука за давање на користење, одржување и управување на објектот на ЈОУДГ „Олга Мицеска“ Кичево, Општина Кичево.
4. Усвојување на Годишниот план за вработување во Општина Кичево за 2019 година.
5. Предлог Програмата за уредување на градежно земјиште за просторот на Општина Кичево за 2019 година.
6. Предлог Одлука за отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД за изградба на објект со намена Г2-3 лесна и незагадувачка индустрија (експлатација на минерални суровини минерална вода) и Г4-2 за складирање на минерална вода на КП бр.4788 и дел од КП бр.4683(идна КП 4683/2), КО Кичево вон градежен реон Општина Кичево.
7. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе Урбанистичко планска документација за село Дупјани, на КП бр.131 КО Дупјани. Општина Кичево.
8. Предлог. Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на урбанистичка документација за село Белица, на КП бр. 1557/1 заради вклопување на бесправен објект.
9. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на урбанистичка документација за село Орланци на КП бр.1960/2 заради вклопување на бесправен објект.
10. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на урбанистичка документација за село Другово на КП бр.1160 заради вклопување на бесправен објект.
11. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на ГУП за град Кичево, донесен со одлука на совет бр. 07-76/3 од 11.02.2000 година, заради вклопување на бесправен објект на КП бр. 5544/1.
12. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на ГУП за град Кичево, донесен со одлука на совет бр.07-76/3 од 11.02.2000 година, заради вклопување на бесправен објектна КП 5659/4, 5562 и 6692/2 КО Кичево 9.
13. Предлог План на Програми за развој за стационар за кучиња скитници.
14. Предлог План и Програма за решавање на проблемот со бездомните животни на подрачјето на Општина Кичево.
15. Усвојување на Оперативен план и програма –превентивна дезинфекција, дезинсеција и дератизација.
16. Усвојување на Програма за работа и развој на ЈП „Комуналец“ Кичево за 2019 година.
17. Усвојување на Програма за управување со комунален отпад за 2019 година.
18. Предлог Програма за вршење на работите за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Кичево за 2019 година.
19. Усвојувањена Годишен финансиски план за 2019 година на ОУ Работнички универзитет „Крсте Мисирков“ Кичево.
- табела
- 787-19
- 903-13
20. Разгледување на барање.

 

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
 
 
 

Copyright © 2018 Општина Кичево. All Rights Reserved