KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017

 

 

MBLEDHJA E 16-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 16-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 15-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 26.11.2018.

RENDI I DITËS:
1. Propozimplani për programe dhe zhvillim të shpenzimeve kapitale – modernizimi i parkut vozitës.
2. Propozim Buxheti për vitin 2019.
3. Propozim Vendimi për ekzekutimin e Buxhetit të Komunës së Kërçovës për vitin 2019.
4. Programi për aktivitetet e Komunës së Kërçovës nga lëmia e sportit dhe rekreimit në vitin 2019.
5. Programi për aktivitetet e Komunës së Kërçovës nga lëmia e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve gjatë vitit 2019.
6. Propozim Programi vjetor për mbështetjen e zhvillimit ekonomik lokal të Komunës së Kërçovës për vitin 2019.
7. Miratimi i planeve financiare për punë për vitin 2019 të:
- IKPÇF “Ollga Miceska” Kërçovë
787-19
903-19
785-19
- SHMK “Drita” Kërçovë
787-19
903-19
- SHMK “Mirko Mileski” Kërçovë
787-19
903-19
785-19
- SHF “Sande Shterjoski” Kërçovë
787-19
903-19
- SHF “Kuzman Josifoski Pitu” Kërçovë
787-19
903-19
- SHF “Dr Vlladimir Polezhinoski” Kërçovë
903-19
- SHF “Hristo Uzunov” Dërgovë
Buxheti
- SHF”Gjergj Kastrioti Skenderbeu” Sërbicë
Buxheti
- SHF “Rexho Rushit Zajazi” Zajaz
Buxheti
- SHF “Naim Frashëri” Jagolldolencë
Buxheti
- SHF “Faik Konica” Greshnicë
Plani financiar 2019
787-19
903-19
- SHF “Milto Gura” Strellcë
Plani vjetor financiar 2019_1
Plani vjetor financiar 2019_2
Plani vjetor financiar 2019_3
8. Propozim Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Institucionit komunal Universiteti i punëtorve “Kërste Misirkov” Kërçovë.
9. Propozim Vendimi për punën e Institucionit komunal Universiteti i punëtorve “Kërste Misirkov” Kërçovë.
10. Institucioni komunal universiteti i punëtorëve ,,Kërste Misirkov“ Kërçovë
- Raporti për gjysëmvjetorin e parë për vitin 2018.
- Propozim Plani vjetor për punësime të reja për vitin 2019
- Shperndarja e punesimeve te reja
11. Propozim Vendimi për formimin e Këshillit komunal për preventivë të delikuencës së fëmijëve.
12. Propozim Vendimi për fillimin e procedurës për ndryshim dhe plotësim të PDU-së për lagjen “Kutllabicë - 2” NJU “G” Bloku “G10” pjesa 4, Komuna e Kërçovës.
Pika shtese Plani lokal i veprimit

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhhja e 1
Mbledhhja e 2
Mbledhhja e 3
Mbledhhja e 4
Mbledhhja e 5
Mbledhhja e 6
Mbledhhja e 7
Mbledhhja e 8
Mbledhhja e 9
Mbledhhja e 10
Mbledhhja e 11
Mbledhhja e 12
Mbledhhja e 13
Mbledhhja e 14
Mbledhhja e 15
Mbledhhja e 16
 
 
 

Copyright 2018 . All Rights Reserved