KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017

 

 

MBLEDHJA E 16-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 16-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 15-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 26.11.2018.

RENDI I DITËS:
1. Propozimplani për programe dhe zhvillim të shpenzimeve kapitale – modernizimi i parkut vozitës.
2. Propozim Buxheti për vitin 2019.
3. Propozim Vendimi për ekzekutimin e Buxhetit të Komunës së Kërçovës për vitin 2019.
4. Programi për aktivitetet e Komunës së Kërçovës nga lëmia e sportit dhe rekreimit në vitin 2019.
5. Programi për aktivitetet e Komunës së Kërçovës nga lëmia e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve gjatë vitit 2019.
6. Propozim Programi vjetor për mbështetjen e zhvillimit ekonomik lokal të Komunës së Kërçovës për vitin 2019.
7. Miratimi i planeve financiare për punë për vitin 2019 të:
- IKPÇF “Ollga Miceska” Kërçovë
787-19
903-19
785-19
- SHMK “Drita” Kërçovë
787-19
903-19
- SHMK “Mirko Mileski” Kërçovë
787-19
903-19
785-19
- SHF “Sande Shterjoski” Kërçovë
787-19
903-19
- SHF “Kuzman Josifoski Pitu” Kërçovë
787-19
903-19
- SHF “Dr Vlladimir Polezhinoski” Kërçovë
903-19
- SHF “Hristo Uzunov” Dërgovë
Buxheti
- SHF”Gjergj Kastrioti Skenderbeu” Sërbicë
Buxheti
- SHF “Rexho Rushit Zajazi” Zajaz
Buxheti
- SHF “Naim Frashëri” Jagolldolencë
Buxheti
- SHF “Faik Konica” Greshnicë
Plani financiar 2019
787-19
903-19
- SHF “Milto Gura” Strellcë
Plani vjetor financiar 2019_1
Plani vjetor financiar 2019_2
Plani vjetor financiar 2019_3
8. Propozim Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Institucionit komunal Universiteti i punëtorve “Kërste Misirkov” Kërçovë.
9. Propozim Vendimi për punën e Institucionit komunal Universiteti i punëtorve “Kërste Misirkov” Kërçovë.
10. Institucioni komunal universiteti i punëtorëve ,,Kërste Misirkov“ Kërçovë
- Raporti për gjysëmvjetorin e parë për vitin 2018.
- Propozim Plani vjetor për punësime të reja për vitin 2019
- Shperndarja e punesimeve te reja
11. Propozim Vendimi për formimin e Këshillit komunal për preventivë të delikuencës së fëmijëve.
12. Propozim Vendimi për fillimin e procedurës për ndryshim dhe plotësim të PDU-së për lagjen “Kutllabicë - 2” NJU “G” Bloku “G10” pjesa 4, Komuna e Kërçovës.
Pika shtese Plani lokal i veprimit

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
 
 
 

Copyright 2018 . All Rights Reserved