СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017

 

 

16 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 16-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 15-та седница на Совет на Општина Кичево од 26.11.2018 година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог План за програми и развој капитални расходи – модернизација на возен парк.
2. Предлог Буџет за 2019 година.
3. Предлог Одлука за извршување на Буџетот на Општина Кичево за 2019 година.
4. Програмата за активностите на Општина Кичево од областа на спортот и рекреацијата во 2019 година.
5. Програмата за активностите на Општина Кичево од областа на социјалната заштита и заштита на децата во текот на 2019 година.
6. Предлог Годишната програма за подршка на локален економски развој на Општина Кичево за 2019 година
7.

Усвојување на финансиски планови за работа за 2019 година на:
- ЈОУДГ „Олга Мицеска“ Кичево.
787-19
903-19
785-19
- ОСУ „Дрита“ Кичево.
787-19
903-19
- ОСУ „Мирко Милески“ Кичево.
787-19
903-19
785-19
- ЦОУ „Санде Штерјоски“ Кичево.
787-19
903-19
- ЦОУ „Кузман Јосифоски Питу“ Кичево.
787-19
903-19
- ЦОУ „Д-р Владимир Полежиноски“ Кичево.
903-19
- ЦОУ „Христо Узунов“ Другово.
Буџет
- ЦОУ „Ѓ. К. Скендербег“ Србица.
Буџет
- ЦОУ „Реџо Рушит Зајази“ Зајас.
Буџет
- ЦОУ „Наим Фрашери“ Јагол Доленци.
Буџет
- ЦОУ „Фаик Коница“ Грешница.
Предлог финансиски план за 2019
787-19
903-19
- ЦОУ „Милто Гура“ Стрелци.
План 2019-1
План 2019-2
План 2019-3

8. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општинската установа Работнички универзитет „Крсте Мисирков“ Кичево.
9. Предлог Програма за работа на Општинската установа Работнички универзитет „Крсте Мисирков“ Кичево.
10. Работнички универзитет „Крсте Мисирков“
- Извештај за прво полугодие за 2018 година.
- Предлог Годишен план за нови вработувања за 2019 година
- Распределба на нови вработувања
11. Предлог Одлука за формирање на Општински Совет за превенција на детско престапништво.
12. Предлог Одлука за отпочнување постапка за измена и дополна на ДУП за населба „Кутлабица -2“ УЕ „Г“. Блок „Г10“ дел 4, Општина Кичево.
Дополна Локален акционен план

 

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
 
 
 

Copyright © 2018 Општина Кичево. All Rights Reserved