KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017

 

 

MBLEDHJA E 15-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 15-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 13-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 24.09.2018..
- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 14-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 31.10.2018.

RENDI I DITËS:
1. Propozimplani për programe dhe zhvillim për ndërtim dhe rikonstruim të rrugëve lokale në mjedise urbane.
2. Propozimplani për programe dhe zhvillim për rregullimin e tokës ndërtimore–rregullim i zonës industriale.
3. Propozimplani për programe dhe zhvillim për arsim – rikonstruim i shkollave themelore.
4. Propozimplani për programe dhe zhvillim për rregullimin e tokës ndërtimore – ndërtim dhe rikonstruim i trotoareve.
5. Propozimplani për programe dhe zhvillim për ndërtim dhe rikonstruim të rrugëve lokale në mjedise rurale.
6. Propozimplani për programe dhe zhvillim për vendosje të paisjes urbane.
7. Propozimplani për programe dhe zhvillim për sport dhe rekreim – rikonstruim të objekteve sportive.
8. Propozimplani për programe dhe zhvillim për rregullimin e tokës ndërtimore – rregullim i shtretërve të lumenjve.
9. Propozimplani për programe dhe zhvillim të shpenzimeve kapitale – modernizimi i parkut vozitës.
10. Propozimplani për programe dhe zhvillim për ndriçim.
11. Propozimplani për programe dhe zhvillim për realizimin e planit urbanistik të qytetit të Kërçovës, lagja “22 dhjetori”.
12. Propozimplani për programe dhe zhvillim për mbrojtje të mjedisit jetësor - stacionin për qentë endacakë.
13. Propozimvendimi për përcaktimin e çmimeve për shërbimet e kryera ndërtimore dhe shërbimeve tjera nga NP “Komunalec” Kërçovë.
14. Çmimore për shërbimet ndërtimore për Komunën e Kërçovës.
15. Propozimvendimi me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i PDU-së për lagjen “Biçincë” Kërçovë, për shkak të përfshirjes së objektit pa leje.
16. Propozimvendimi me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i PDU-së për lagjen “Balla Mëhallë” Kërçovë, për shkak të përfshirjes së objektit pa leje, sipas elaboratit gjeodezik nr.04-1116/1.
17. Propozimvendimi me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim i PDU-së për lagjen “Balla Mëhallë” Kërçovë, për shkak të përfshirjes së objektit pa leje, sipas elaboratit gjeodezik nr.04-1220/1.
18. Shqyrtimi i kërkesave.
Shtese Program për mirëmbajtjen e rrugëve dhe rrugicave lokale gjatë dimërit në Komunën e Kërçovës në periudhën 2018-2019

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
 
 
 

Copyright 2018 . All Rights Reserved