СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017

 

 

15 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 15-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 13-та седница на Совет на Општина Кичево од 24.10.2018 година.
- Усвојување на Записникот од 14-та седница на Совет на Општина Кичево од 31.10.2018 година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог План за програми и развоj за изградба и реконструкција на локални патишта во урбани средини.
2. Предлог План за програми и развој за уредување на градежно земјиште – уредување индустриска зона.
3. Предлог План за програми и развој за образование – реконструкција на основни училишта.
4. Предлог План за програми и развој за уредување на градежно земјиште – изградба и реконструкција на тротоари.
5. Предлог План за програми и развој за изградба и реконструкција на локални патишта во рурални средини.
6. Предлог План за програми и развој за поставување на урбана опрема.
7. Предлог План за програми и развој за спорт и рекреација –реконструкција на спортски објекти.
8. Предлог План за програми и развој за уредување на градежно земјиште - уредување на речни корита.
9. Предлог План за програми и развој капитални расходи –модернизација на возен парк.
10. Предлог План за програми и развој за осветлување.
11. Предлог План за програми и развој за реализација на урбанистички план на град Кичево, насeлба „22 декември.
12. Предлог План за програми и развој за заштита на животна средина - стационар за кучиња скитници.
13. Предлог Одлука за утврдување на цени за извршени градежни и други услуги од ЈП „Комуналец“ Кичево.
14. Ценовник за градежни услуги за Општина Кичево.
15. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на ДУП за населба „Бичинци“ Кичево, заради вклопување на бесправен објект.
16. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на ДУП за населба „Бала мало“ Кичево, заради вклопување на бесправен објект, според геодетски елаборат бр. 04-1116/1.
17. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на ДУП за населба „Бала мало“ Кичево, заради вклопување на бесправен објект, според геодетски елаборат бр.04- 1220/1.
18. Разгледување на барања.
Дополна Програма за зимско одржување на улиците и локалните патишта во Општината Кичево во периодот 2018 – 2019 година

 

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
 
 
 

Copyright © 2018 Општина Кичево. All Rights Reserved