KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017

 

 

MBLEDHJA E 14-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 14-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 13-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 01.08.2018.

RENDI I DITËS:
1. Propozimi i Vendimit për ndryshim dhe plotësim e Buxhetit të Komunës së Kërçovës për vitin 2018 – Ribalans.
2. Miratimi i Raporteve kuartale për ekzekutimin e Buxhetit të Komunës së Kërçovës për vitin 2018, për kuartalin 3.
- 1-3-2018
- 2-3-2018
- 3-3-2018
- Miratimi i Raportit kuartal për kuartalin 3 nga NP Komunalec Kërçovë.
3. - Propozimi i Rregullores për metodologjia për përcaktimin e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve të destinuara për shkollat fillore komunale në rajonin e Komunës së Kërçovës.
- Propozimi i Rregullores për metodologjia për përcaktimin e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve të destinuara për shkollat e mesme komunale në rajonin e Komunës së Kërçovës.
4. Miratmi i Planit vjetor për punësim nga IPSH Çerdhja e fëmijëve “Ollga Miceska” Kërçovë.
- Raport
5. Propozimi i Vendimit për fillimin e procedurës për hartimin e Dokumentacionit të planifikuar urbanistik lokal për ndërtimin e objektit me qëllim A4 – strehim i përkohëshëm – shtëpi vikendi në vendin e quajtur “Preku Reka” në PK nr.262, 271/1, 271/2, KK Llazarovcë Komuna e Kërçovës.
6. Propozimi i Vendimit për fillimin e procedurës për hartimin e ndryshimit dhe plotësimit për PDU për lagjen Kalendarica – 1 NJU A Bloku A4 – pjesa 1 Komuna e Kërçovës.
7. Propozimi i Vendimit me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në Dokumentacionin urbanistik për fshatin Staroec - Kërçovë për shkak të përfshirjes së objektit pa leje.
8. Propozimi i Vendimit për ndryshimin e Vendimit për fillimin e procedurës për hartimin e PDU-së për lagjen “ZAGORJE” Komuna e Kërçovës.

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
 
 
 

Copyright 2018 . All Rights Reserved