СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017

 

 

14 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 14-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 12-та седница на Совет на Општина Кичево од 07.09.2018 година.
- Усвојување на Записникот од 13-та седница на Совет на Општина Кичево од 24.10.2018 година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Одлука за измена и дополна на Буџетот на Општина Кичево за 2018 година – Ребаланс.
2. Усвојување на Квартални извештаи за извршување на Буџетот на Општина Кичево за 2018 година за квартал 3.
- К1-3-2018
- К2-3-2018
- К3-3-2018
- Усвојување на Квартален Извештај за квартал 3 од ЈП Комуналец.
3. - Предлог Правилник за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата наменета општинските основни училишта на подрачјето на Општина Кичево.
- Предлог Правилник за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата наменета општинските средни училишта на подрачјето на Општина Кичево.
4. Усвојување на Годишен план за вработување од ЈОУ Детска градинка „Олга Мицеска“ Кичево.
- Извештај
5. Предлог Одлука за отпочнување постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4 – времено сместување –викенд куќа на место викано „Преку Река“ на КП. бр. 262, 271/1, 271/2, КО Лазаровци – Општина Кичево.
6. Предлог Одлука за отпочнување постапка за изработка на измена и дополна за ДУП за населба „Календерица-1“, УЕ „А“, Блок „А4“ – дел 1 Општина Кичево.
7. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на урбанистичка документација за село Староец – Кичево, заради вклопување на бесправен објект.
8. Предлог Одлука за измена на Одлуката за отпочнување постапка за изработка на ДУП за населба „ЗАГОРЈЕ„, Општина Кичево.

 

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
 
 
 

Copyright © 2018 Општина Кичево. All Rights Reserved