KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017

 

 

MBLEDHJA E 13-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 13-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 11-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 01.08.2018.

RENDI I DITËS:
1. Propozimi i Vendimit për ndryshim dhe plotësim të shpërndarjes së mjeteve në Buxhetin e Komunës së Kërçovës për vitin 2018.
2. Propozimi i Vendimit për ndryshim dhe plotësim të shpërndarjes së mjeteve në Buxhetin e Komunës së Kërçovës për vitin 2018.
3. Raportet vjetore për punën e shkollave në rajonin e Komunës së Kërçovës:
- SHFQ “Sande Shterjoski” Kërçovë
- SHFQ “Kuzman Josifoski Pitu” Kërçovë
- SHFQ “Dr Vlladimir Polezhinoski” Kërçovë
- SHFQ “Hristo Uzunov” Dërgovë
- SHFQ “Gjergj Kastrioti Skenderbeu” Sërbicë
= Pasqyre
- SHFQ “Rexho Rushit Zajazi” Zajaz
- SHFQ “Naim Frashëri” Jagolldolencë
= Pasqyre
- SHFQ “Faik Konica” Greshnicë
= Pasqyre
- SHFQ “Milto Gurra” Strellcë
= Pasqyre 1
= Pasqyre 2
= Raport statistikor
- IPKKF “OLLGA MICESKA”
4.

Miratimi i Programeve vjetore për punën për vitin 2018/2019 të:
- SHMK “Drita” Kërçovë
- SHMK “Mirko” Mileski Kërçovë
= ANEKS “Mirko” Mileski Kërçovë
- SHF “Dr Vlladimir Polezhinoski” Kërçovë
- SHF “Kuzman Josifoski Pitu” Kërçovë
- SHF “Sande Shterjoski” Kërçovë
- SHF “Rexho Rushit Zajazi” Zajaz
- SHF “Naim Frashëri” Jagolldolencë
- SHF “Faik Konica” Greshnicë
- SHF “Gjergj Kastrioti Skenderbeu” Sërbicë
- SHF “Milto Gurra” Strellcë
- SHF “Hristo Uzunov” Dërgovë
- IPKKF “OLLGA MICESKA”

5. Propozimi i Vendimit me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në Dokumentacionin e planifikuar urbanistik për fshatin Zajaz për PK nr. 601 KK Greshnicë jash rajonit të ndërtimit në Komunën e Kërçovës.
6. Propozimi i Vendimit me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në Dokumentacionin e planifikuar urbanistik për fshatin Mahmude për PK nr. 570 KK Mahmude në Komunën e Kërçovës.
7. Propozimi i Vendimit me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në Dokumentacionin e planifikuar urbanistik për fshatin Kozicë PK nr. 11 KK Kozicë, për shkak të përfshirjes së objektit pa leje.
8. Propozimi i Vendimit me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në Planin e Përgjithshëm urbanistik për qytetin e Kërçovës për PK nr. 4412 KK Kërçovë 9, për shkak të përfshirjes së objekteve pa leje.
9. Propozimi i Vendimit me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në Planin e Përgjithshëm urbanistik për qytetin e Kërçovës për PK nr. 4412 KK Kërçovë 9, për shkak të përfshirjes së objekteve pa leje.
10. Propozimi i Vendimit me të cilin përcaktohet se do të sillet ndryshim në Planin e Përgjithshëm urbanistik për qytetin e Kërçovës për PK nr. 4412 KK Kërçovë 9, për shkak të përfshirjes së objekteve pa leje.
11. Shqyrtimi i Kërkesave.

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
 
 
 

Copyright 2018 . All Rights Reserved