СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017

 

 

13 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 13-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 11-та седница на Совет на Општина Кичево од 01.08.2018 година година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Одлука за измена и дополна на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Кичево за 2018 година
2. Информација за работите кои се однесуваат на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС од ОН Кичево, за периодот 01.01.2018 до 31.06.2018 година.
3. Годишни извештаи за работа на училиштата на подрачјето на Општина Кичево:
- ЦОУ „Санде Штерјоски“ Кичево.
- ЦОУ „Кузман Јосифоски Питу“ Кичево.
- ЦОУ „Д-р Владимир Полежиноски“ Кичево.
- ЦОУ „Христо Узунов“ Другово.
- ЦОУ „Ѓ. К. Скендербег“ Србица
= Преглед
- ЦОУ „Реџо Рушит Зајази“ Зајас.
- ЦОУ „Наим Фрашери“ Јагол Доленци
= Преглед
- ЦОУ „Фаик Коница“ Грешница
= Преглед
- ЦОУ „Милто Гура “ Стрелци
= Преглед 1
= Преглед 2
= Статистички извештај
- ЈОУГД Олга Мицеска
4.

Усвојување на Годишни програми за работа за 2018/2019 годинa на:
- ОСУ „Дрита“ Кичево.
- ОСУ „Мирко Милески“ Кичево
= АНЕКС „Мирко Милески“ Кичево
- ОУ „Д-р Владимир Полежиноски“ Кичево.
- ОУ „Кузман Јосифоски Питу“ Кичево.
- ОУ „Санде Штерјоски“ Кичево.
- ОУ „Реџо Рушит Зајази“
- ОУ „Наим Фрашери“ с. Јагол Доленци.
- ОУ „Фаик Коница“ с. Грешница.
- ОУ „Ѓерѓ Кастриоти – Скендербег“ с. Србица.
- ОУ Милто Гура“ с. Стрелци.
- ОУ „Христо Узунов“ с. Другово.
- ЈОУГД Олга Мицеска

5. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Урбанистичко планска документација за село Зајас за КП. бр. 601 КО Грешница вон градежен реон во Општина Кичево.
6. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Урбанистичко планска документација за село Мамудовци за КП. бр. 570 КО Мамудовци во Општина Кичево.
7. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Урбанистичка документација за село Козицаза КП. бр 11 КО Козица – Кичево, заради вклопување на бесправен објект.
8. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Генерален урбанистички план за град Кичево за КП. бр 4412 КО Кичево 9, заради вклопување на бесправени објекти.
9. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Генерален урбанистички план за град Кичево за КП. бр 4412 КО Кичево 9, заради вклопување на бесправени објекти.
10. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Генерален урбанистички план за град Кичево за КП. бр 4412 КО Кичево 9, заради вклопување на бесправени објекти.
11. Разгледување на барања.

 

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
 
 
 

Copyright © 2018 Општина Кичево. All Rights Reserved