KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017

 

 

MBLEDHJA E 11-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 11-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 10-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 10.07.2018.

RENDI I DITËS:
1. Propozim Vendim mbi përcaktimin e prioriteteve për programin për mbështetje financiare për zhvillimin rural për vitin 2018.
2. Propozim Pëlqim me qëllim në investimin e realizimit të projektit nga infrastruktura, “Rikonstruimi i rrugës në vendin Jagol - Jagol Dolenci Komuna e Kërçovës”.
3. Propozim Pëlqim me qëllim në investimin e realizimit të projektit nga infrastruktura, “Rikonstruimi i rrugës në vendin Greshnicë - Baçishtë Komuna e Kërçovës”.
4. Propozim Plan për mirmbajtjen e infrastukturës dhe higjienës në kompleksin “Kitino Kale” Kërçovë.
5. Programi Vjetor për vendosjen e pajisjeve urbane në territorin e Komunës së Kërçovës.
6. Propozim Vendim për ndryshim dhe plotësim të planit për mjete në Buxhetin e Komunës së Kërçovës për vitin 2018.
- K1-2-2018
7. Miratimi i raportit Kuartalë për ekzekutimin e Buxhetit të Komunës së Kërçovës, për periudhën 01.01.2018 deri 30.06.2018.
- K1-2-2018
- K2-2-2018
- K3-2-2018
8. Miratimi i Raportit për punën e NP “Komunalec” Kërçovë për periudhën 01.01.2018 – 30.03.2018.
9. Miratimi i Raportit për punën e NP “Komunalec” Kërçovë për periudhën 01.01.2018 – 30.06.2018.
- Kvartal 2
- Mendim - K1
- Mendim - K2
- Vendim - Kvartal 2
10. Miratimi i Raportit për punën e NP “Komunalec” Kërçovë për periudhën 01.01.2018 – 30.06.2018
11. Propozim Vendim për rfillimin e procedurës për përpunimin e Planit urban për f. Cërvicë – Komuna e Kërçovës.
12. Propozim Vendim me të cilin pëcaktohet që do të sillet ndryshim në planin e dokumentacionit urban për fshatin Strellcë për PK nr.722/2 KK Strellcë, jashtë zonës së ndërtimit në Komunën e Kërçovës.

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
 
 
 

Copyright 2018 . All Rights Reserved