KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017

 

 

MBLEDHJA E 11-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 11-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 10-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 10.07.2018.

RENDI I DITËS:
1. Propozim Vendim mbi përcaktimin e prioriteteve për programin për mbështetje financiare për zhvillimin rural për vitin 2018.
2. Propozim Pëlqim me qëllim në investimin e realizimit të projektit nga infrastruktura, “Rikonstruimi i rrugës në vendin Jagol - Jagol Dolenci Komuna e Kërçovës”.
3. Propozim Pëlqim me qëllim në investimin e realizimit të projektit nga infrastruktura, “Rikonstruimi i rrugës në vendin Greshnicë - Baçishtë Komuna e Kërçovës”.
4. Propozim Plan për mirmbajtjen e infrastukturës dhe higjienës në kompleksin “Kitino Kale” Kërçovë.
5. Programi Vjetor për vendosjen e pajisjeve urbane në territorin e Komunës së Kërçovës.
6. Propozim Vendim për ndryshim dhe plotësim të planit për mjete në Buxhetin e Komunës së Kërçovës për vitin 2018.
- K1-2-2018
7. Miratimi i raportit Kuartalë për ekzekutimin e Buxhetit të Komunës së Kërçovës, për periudhën 01.01.2018 deri 30.06.2018.
- K1-2-2018
- K2-2-2018
- K3-2-2018
8. Miratimi i Raportit për punën e NP “Komunalec” Kërçovë për periudhën 01.01.2018 – 30.03.2018.
9. Miratimi i Raportit për punën e NP “Komunalec” Kërçovë për periudhën 01.01.2018 – 30.06.2018.
- Kvartal 2
- Mendim - K1
- Mendim - K2
- Vendim - Kvartal 2
10. Miratimi i Raportit për punën e NP “Komunalec” Kërçovë për periudhën 01.01.2018 – 30.06.2018
11. Propozim Vendim për rfillimin e procedurës për përpunimin e Planit urban për f. Cërvicë – Komuna e Kërçovës.
12. Propozim Vendim me të cilin pëcaktohet që do të sillet ndryshim në planin e dokumentacionit urban për fshatin Strellcë për PK nr.722/2 KK Strellcë, jashtë zonës së ndërtimit në Komunën e Kërçovës.

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhhja e 1
Mbledhhja e 2
Mbledhhja e 3
Mbledhhja e 4
Mbledhhja e 5
Mbledhhja e 6
Mbledhhja e 7
Mbledhhja e 8
Mbledhhja e 9
Mbledhhja e 10
Mbledhhja e 11
Mbledhhja e 12
Mbledhhja e 13
Mbledhhja e 14
Mbledhhja e 15
 
 
 

Copyright 2018 . All Rights Reserved