СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017

 

 

11 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 11-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 10-та седница на Совет на Општина Кичево од 10.07.2018 година година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Одлука за утврдување на приоритети по програмата за финасиска поддршка за рурален развој за 2018 год.
2. Предлог Согласност за намена на инвестиција за реализација на проект од инфрастуктура “Рекoнструкција на улица во населено место Јагол - Јагол Доленци Општина Кичево”.
3. Предлог Согласност за намена на инвестиција за реализација на проект од инфрастуктура “Рекoнструкција на улица во населено место Грешница - Бачишта Општина Кичево”.
4. Предлог План за одржување на инфраструктура и хигиена на комплексот „Китино Кале” Кичево.
5. Годишна Програма за поставување урбана опрема на подрачјето на Општина Кичево.
6. Предлог Одлука за измена и дополна на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Кичево за 2018 година.
- K1-2-2018
7. Усвојување на Квартални извештаи за извршување на Буџетот на Општина Кичево за квартал 2, за период од 01.01.2018 год – 30.06.2018 година.
- K1-2-2018
- K2-2-2018
- K3-2-2018
8. Усвојување на Извештајот за работењето на ЈП „Комуналец” Кичево за периодот 01.01.2018 – 30.03.2018 година.
9. Усвојување на Извештајот за работењето на ЈП „Комуналец” Кичево за периодот 01.01.2018 год – 30.06. 2018 година.
- Квартал 2
- Мислење - К1
- Мислење - К2
- Одлука - Квартал 2
10. Нацрт Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт ДУП за населба „Стара Чаршија” Блок “Б5” – Општина Кичево.
11. Предлог Одлука за отпочнување постапка за изработка на урбанистички план за с. Црвивци - Општина Кичево.
12. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на урбанистичко планска документација за село Стрелци за КП бр. 722/2, КО Стрелци, вон градежен реон во Општина Кичево.

 

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
 
 
 

Copyright © 2018 Општина Кичево. All Rights Reserved