KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017

 

 

MBLEDHJA E 10-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 10-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 9-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 29.06.2018.

RENDI I DITËS:
1. Propozim-Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e planit të mjeteve në Buxhetin e Komunës së Kërçovës për vitin 2018.
2. Propozim Vendim që përcakton se do të sillet ndryshim i dokumentacionit urban për fshatin Kollarë-Kërçovë, për shkak të ndërtimit të objektit pa leje.në PK nr.1015 KK Kollarë.
3. Propozim Vendim për sjelljen e Propozimit për Plan Detal urbanistik për lagjen „Çiflik“ NJU „D“ Bllok „D8“ - pjesa, Komuna e Kërçovës.
4. Pyetje të Këshilltarve deri te Kryetari i Komunës.

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhja e 1
Mbledhja e 2
Mbledhja e 3
Mbledhja e 4
Mbledhja e 5
Mbledhja e 6
Mbledhja e 7
Mbledhja e 8
Mbledhja e 9
Mbledhja e 10
Mbledhja e 11
Mbledhja e 12
Mbledhja e 13
Mbledhja e 14
Mbledhja e 15
Mbledhja e 16
Mbledhja e 17
Mbledhja e 18
Mbledhja e 19
Mbledhja e 20
Mbledhja e 21
Mbledhja e 22
Mbledhja e 23
 
 
 

Copyright 2018 . All Rights Reserved