KËSHILLI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës
12/2017
13/2017

 

 

MBLEDHJA E 10-TË E KËSHILLIT
TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

AKTVENDIM PËR KONVOKIMIN E MBLEDHJES SË 10-TË, TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË KËRÇOVËS

- Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 9-të e Këshillit të Komunës së Kërçovës, nga dt. 29.06.2018.

RENDI I DITËS:
1. Propozim-Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e planit të mjeteve në Buxhetin e Komunës së Kërçovës për vitin 2018.
2. Propozim Vendim që përcakton se do të sillet ndryshim i dokumentacionit urban për fshatin Kollarë-Kërçovë, për shkak të ndërtimit të objektit pa leje.në PK nr.1015 KK Kollarë.
3. Propozim Vendim për sjelljen e Propozimit për Plan Detal urbanistik për lagjen „Çiflik“ NJU „D“ Bllok „D8“ - pjesa, Komuna e Kërçovës.
4. Pyetje të Këshilltarve deri te Kryetari i Komunës.

 

Arkiva e mbledhjeve
të Këshillit
Mbledhhja e 1
Mbledhhja e 2
Mbledhhja e 3
Mbledhhja e 4
Mbledhhja e 5
Mbledhhja e 6
Mbledhhja e 7
Mbledhhja e 8
Mbledhhja e 9
Mbledhhja e 10
Mbledhhja e 11
Mbledhhja e 12
Mbledhhja e 13
Mbledhhja e 14
Mbledhhja e 15
 
 
 

Copyright 2018 . All Rights Reserved