СОВЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Службени гласници на Општина Кичево
12/2017
13/2017

 

 

10 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО


РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 10-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

- Усвојување на Записникот од 9-та седница на Совет на Општина Кичево од 29.06.2018 година година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Одлука за измена и дополна на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Кичево за 2018 година.
2. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на урбанистичка документација за село Колари - Кичево, заради вклопување на бесправен објект, на КП бр.1015, КО Колари.
3. Предлог Одлука за донесување на Предлог за Детален урбанистички план за населба „Чифлик“ УЕ „Д“, Блок „Д8“- дел, Општина Кичево.
- Извештај
- Синтезен план
4. Советнички прашања до Градоначалникот.

 

Архива на седници на Советот
1 седница
2 седница
3 седница
4 седница
5 седница
6 седница
7 седница
8 седница
9 седница
10 седница
11 седница
12 седница
13 седница
14 седница
15 седница
16 седница
17 седница
18 седница
19 седница
20 седница
21 седница
22 седница
23 седница
 
 
 

Copyright © 2018 Општина Кичево. All Rights Reserved